ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «A.X.F. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «A.X.F. Α.Ε.» (η «Εταιρεία») σε καλωσορίζει στην Ιστοσελίδα της attrattivo.com, μέσω της οποίας μπορείς να ενημερώνεσαι για τα προϊόντα της και να πραγματοποιείς εξ’ αποστάσεως τη διαδικτυακή παραγγελία σου. 

Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, ενώ ο χρήστης που επισκέπτεται το διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι έλαβε πλήρη γνώση αυτών, τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους. 

 

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το άρθρο 4 του π.δ. 131/2003, η Εταιρεία σε ενημερώνει για τα ακόλουθα: 

Έδρα: Μεσογίτη & Σωρού, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14452 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:41896/01ΑΤ/Β/98/398 Αρ. Μητρώου Προμηθευτών από Απόσταση: Ζ2-11005 ΑΦΜ:094533271, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 003147901000, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  

E-mail Επικοινωνίας: [email protected]

 

 

1. Όροι 

 

Οι Χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν ελεύθερα στην Ιστοσελίδα, όμως δυνατότητα πραγματοποίησης παραγγελίας και αγοράς προϊόντων (“Υπηρεσία”) έχουν αποκλειστικά και μόνον οι δικαιοπρακτικά ικανοί, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, Χρήστες. Σε περίπτωση δε παραγγελίας από δικαιοπρακτικά ανίκανο προς τούτο πρόσωπο, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της εκτέλεσης αυτής από το πρόσωπο που ασκεί την κηδεμονία ή εποπτεία. 

 

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας προορίζονται αποκλειστικά για αγορά από τους Χρήστες και όχι για μεταπώληση. Σε περίπτωση παραβίασης του ως άνω όρου ο Χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί εκ της αντισυμβατικής του συμπεριφοράς. 

 

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, οι οποίοι και θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση για το Χρήστη θα ισχύουν οι όροι που είναι αναρτημένοι την ημερομηνία της παραγγελίας του. Η Εταιρεία επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διακόψει ανά πάσα στιγμή και απροειδοποίητα μέρος ή το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. 

Η μη ενάσκηση οποιουδήποτε εκ των απορρεόντων από τους παρόντες όρους δικαιωμάτων της Εταιρείας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτηση από αυτά. 

 

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα 

H A.X.F A.E. δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.attrattivo.com, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της A.X.F A.E., υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. 

 

3. Περιορισμός ευθύνης 

 

Η A.X.F A.E. ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η A.X.F A.E. ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της A.X.F A.E. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η A.X.F A.E. ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

 

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

 

Η ιστοσελίδα www.attrattivo.com είναι επίσημος διαδικτυακός τόπος της A.X.F A.E. Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα τα οποία είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο αποτελούν περιουσιακά αγαθά της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων. 

Το σύνολο των κειμένων, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα σχέδια ενδυμάτων και άλλων προϊόντων, η μορφή (layout) του attrattivo.com αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοσμένων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.attrattivo.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

Βάση των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων, και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

5. Υποχρεώσεις Χρήστη 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.attrattivo.com αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν και το ηλεκτρονικό κατάστημα της A.X.F A.E. για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών. 

 

6. Απόρρητο Συναλλαγών 

 

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη / μέλος στην A.X.F A.E. είναι εμπιστευτικές και η A.X.F A.E. έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η A.X.F A.E. δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η A.X.F A.E. χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. 

 

7. Ασφάλεια Συναλλαγών 

 

Η Εταιρεία μας αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους. Η ιστοσελίδα προστατεύει τα μέλη της από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με τη μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών δεδομένων-στοιχείων από και προς το attrattivo.com.  

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της A.X.F A.E. επιτυγχάνεται με την ακόλουθη μέθοδο:  

 

Αναγνώριση χρήστη  

Για την αναγνώρισή σας χρησιμοποιούνται το e-mail σας και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της A.X.F A.E. δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).  

 

Πληρωμή  

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή PayPal ή Klarna είναι μία απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής για τους πελάτες μας. Η εταιρεία A.X.F A.E. δεν θα έχει ποτέ γνώση των πληροφοριών της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας. Για την πληρωμή της παραγγελίας, σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας ή αντίστοιχα στην ιστοσελίδα του PayPal χωρίς να έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Αυτές οι πληροφορίες καταχωρούνται απευθείας από εσάς με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης στα ασφαλή συστήματα της συνεργαζόμενης τράπεζας ή του PayPal. Τα στοιχεία παραμένουν κρυπτογραφημένα και δεν γνωστοποιούνται σε κανένα 3ο άτομο. 

 

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 

Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, ν. 4624/2019, ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύουν, κ.λπ.), των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδίως το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR, εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ») και υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις και περιορισμούς που ορίζουν. 

 

Συλλέγουμε δεδομένα και πληροφορίες, που εσείς μας γνωστοποιείτε, κατά την είσοδο ή / και πλοήγησή σας στον ιστότοπο της Εταιρείας, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (αγορές, επικοινωνία μαζί μας, κ.λπ.) ή όταν υποβάλλετε κάποιο παράπονο, ερώτημα ή αίτημα, με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να συλλεχθούν πληροφορίες και από τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως λ.χ. εταιρίες τεχνολογίας, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. 

Ειδικότερα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση τα ακόλουθα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και στις εξής περιπτώσεις: 

 

 

Επεξεργασία Δεδομένα Σκοπός Νομική βάση 
Είσοδος στον ιστότοπο  διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, γεωγραφική ώρα ζώνης, λειτουργικό σύστημα τερματικής συσκευής και έκδοση αυτού, περιηγητής και έκδοση αυτού, όνομα τερματικής συσκευής ή / και χρήστη  Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς εσάς, ορθή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος  α) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο διάθεσης του ιστοτόπου μας στο ευρύ κοινό και παροχής υπηρεσιών προς αυτό 
Εγγραφή χρήστη   όνομα, επώνυμο, e-mail  Δημιουργία λογαριασμού και εγγραφή ως μέλος στον ιστότοπό μας  α) οι όροι που διέπουν την εγγραφή σας (σύμβαση) 
β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησης και παροχής προνομίων στα μέλη μας 
Παραγγελία και αγορά προϊόντων  όνομα, επώνυμο, e-mail, στοιχεία διεύθυνσης χρέωσης και αποστολής παραγγελίας, στοιχεία απόδειξης ή τιμολόγησης, τηλέφωνο επικοινωνίας  Σύναψη σύμβασης, διαχείριση/διεκπεραίωση παραγγελίας, τιμολόγηση, τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων, εξυπηρέτηση πελάτη  α) η μεταξύ μας σύμβαση 
β) οι έννομες υποχρεώσεις μας 
Προωθητικές ενέργειες (αποστολή ενημερωτικών δελτίων / newsletter)  e-mail  Αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις προσφορές, τα προϊόντα τις υπηρεσίες μας, προνόμια  α) η συγκατάθεσή σας 
β) κατά περίπτωση, το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο προώθησης ενεργειών και νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στους υφιστάμενους πελάτες για όμοιους διαφημιστικούς σκοπούς 
Διενέργεια διαγωνισμών  όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο (για ενδεχόμενη επιβεβαίωση παραγγελίας, κατά περίπτωση) περιεχόμενο του μηνύματος  Επικοινωνία, διαχείριση / διευθέτηση και επίλυση του αιτήματος, του ερωτήματος, του ζητήματος ή του παραπόνου σας  α) η μεταξύ μας σύμβαση 
β) η έννομη υποχρέωσή μας, βάσει του καταναλωτικού δικαίου  
γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας 
δ) (κατά περίπτωση) η συγκατάθεσή σας 
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  e-mail, όνομα, επώνυμο (κατά περίπτωση), περιεχόμενο του μηνύματος  Επικοινωνία, διαχείριση/διευθέτηση ή επίλυση του αιτήματος, του ερωτήματός σας ή του παραπόνου σας  α) η μεταξύ μας σύμβαση 
β) η έννομη υποχρέωσή μας, βάσει του καταναλωτικού δικαίου  
γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας 
Αξιολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών / Έρευνες ικανοποίησης πελατών  ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), περιεχόμενο αξιολόγησης / feedback, κωδικός συναλλαγής, στοιχεία συσκευής (Language of browser, Type of device, Browser Version, OS Version).  Υποβολή γνώμης στο πλαίσιο παραγγελίας και εξυπηρέτησης πελατών / Αξιολόγηση υπηρεσιών  α) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας, αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει, βελτίωσης του επιπέδου και της ποιότητας αυτών. 

 

 

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε με σκοπό την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ή παροχής υπηρεσιών, είναι αναγκαία για εμάς, στο πλαίσιο εκπλήρωσης νομικών και συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω σύναψη της αίτησης / σύμβασης πώλησης, για την τιμολόγηση των προϊόντων, για την εκπλήρωση των εννόμων υποχρεώσεών μας, που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών και, εν τέλει, για τη συμμόρφωσή μας προς τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή. Κατά συνέπεια, η μη παροχή των δεδομένων σας κατά τη διαδικασία παραγγελίας και εκτέλεσης αυτής, καθιστά αδύνατη τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προστασία Προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην Privacy Policy της Εταιρείας, αναρτημένη στον ιστότοπό μας.  

 

Cookies

Η www.attrattivo.com χρησιμοποιεί ίχνη αναγνώρισης για μία άνετη εμπειρία αγοράς. Τα ίχνη αναγνώρισης ή αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης (session cookies) χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Εάν το πρόγραμμά σας περιήγησης στο Web (web browser) έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα ίχνη αναγνώρισης, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε της υπηρεσίες αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε αυτήν την ρύθμιση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies της Εταιρείας μας, αναρτημένη στον ιστότοπό μας. 

 

9. Αγορά Προϊόντων 

 

Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα μας σε κεντρικές κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν σχετικά φίλτρα τα οποία σας βοηθούν να περιορίσετε την αναζήτηση σας εύκολα και γρήγορα. Η A.X.F A.E. κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 2165000162, στο email: [email protected] ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του δικτυακού τόπου. Κατά την ολοκλήρωση καταχώρησης της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Γενικώς και σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση. 

 

10. Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων 

 

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Η επιστροφή σας θα γίνεται δεκτή εφόσον ισχύουν όλα τα παρακάτω : 

  • Η αγορά να έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά). 
  • Το/τα προϊόν/α να βρίσκεται/ονται στη αρχική του/ς κατάσταση και να μην έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις (π.χ. προστατευτικά, καρτελάκια, ετικέτες).
  • Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή, όπως την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο και το έντυπο επιστροφής συμπληρωμένο.  

Πριν από κάθε επιστροφή, για να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερωθεί ρητά η A.X.F A.E με συστημένη επιστολή ή e-mail. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

 

Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της Εταιρείας. Για λόγους υγιεινής η Εταιρεία δεν δέχεται επιστροφές σε μαγιό, κολάν, κορμάκια, καλσόν και κοσμήματα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή φθορές των προϊόντων μετά τη χρήση τους και δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση σε αντικατάσταση αυτών. Κάθε επιστροφή γίνεται μόνο μέσω courier. 

 

Στο ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  (μπορείτε να το βρείτε εδώ)  καλείστε να : 

Α) Συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία με τα στοιχεία που θα βρείτε στην απόδειξη αγοράς, η οποία βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του δέματος. 

Β) Τοποθετήσετε τα προϊόντα σας στο δέμα προς επιστροφή και να συμπεριλάβετε απαραιτήτως εντός του δέματος το έντυπο επιστροφής συμπληρωμένο. 

Γ) Παραδώσετε το δέμα σας στην Γενική Ταχυδρομική, με χρέωση παραλήπτη. 

Δ) Στείλετε τα προϊόντα στην διεύθυνση : ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ E-SHOP, Διός 56 & Φιλοσόφων, Κηφισιά Τ.Κ. 14564, Ελλάδα

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση της παραγγελίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμπληρώσετε το σχετικό πεδίο ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησης. Στο λογαριασμό σας πιστώνεται μόνο το ποσό αγοράς και όχι τα μεταφορικά κόστη. 

Στην περίπτωση της αντικαταβολής, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα απαραίτητα πεδία, IBAN , όνομα τράπεζας και όνομα δικαιούχου.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε την επιστροφή σας.

Μεταφορικά Κόστη Επιστροφής Χρημάτων :

  • Με τη χρήση του συνεργάτη μας (Γενική Ταχυδρομική), με χρέωση παραλήπτη, κάνετε την επιστροφή σας Δωρεάν.
  • Στην  περίπτωση  που  επιλέξετε  να  χρησιμοποιήσετε  οποιαδήποτε  άλλη  μεταφορική εταιρεία, επιβαρύνεστε εξολοκλήρου τα μεταφορικά  κόστη  και  τα καταβάλετε στην εταιρεία  που έχετε  επιλέξει κατά  την  αποστολή του δέματος. 

 

11. Ακύρωση Παραγγελίας 

Ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατόν να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις:  

  • Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί διαγραφή.  
  • Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει τιμολογηθεί/αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2165000162 ή ηλεκτρονικά στο [email protected] και θα αναλάβουμε εμείς την ακύρωσή της. 
  • Σε περίπτωση που παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί αλλά δεν την έχετε παραλάβει ακόμη και επιθυμείτε την ακύρωση της τότε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας τηλεφωνικά  στο 2165000162 ή ηλεκτρονικά στο [email protected] και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για όλες τις επιλογές σας.  

Σε κάθε περίπτωση, για την ακύρωση παραγγελίας απαιτείται γραπτή ειδοποίηση μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση αγαθών που τα έχετε ήδη παραλάβει, η επιστροφή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέσα σε 30 μέρες από την ημερομηνία ακύρωσης.

 

12. Τρόποι Πληρωμής 

 

Πληρωμή με χρεωστική/πιστωτική κάρτα 

 

Αποδεκτές κάρτες είναι Visa, MasterCard, Maestro, Diners που εμφανίζονται ως δυνατότητα επιλογής στο σύστημα ηλεκτρονικής παραγγελίας. 

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα είναι μία απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής για τους πελάτες μας. Η εταιρεία A.X.F A.E. δεν θα έχει ποτέ γνώση των πληροφοριών της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας. Κατά την πληρωμή της παραγγελίας σας η A.X.F A.E. δεν έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και δεδομένα της κάρτας σας. Αυτές οι πληροφορίες καταχωρούνται απευθείας από εσάς με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης στα ασφαλή συστήματα της συνεργαζόμενης τράπεζας.  

Η χρέωση θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος της εγκυρότητας αυτής, πιστοποίηση των στοιχείων και διαθεσιμότητα υπολοίπου, ώστε να καλύπτει την αξία της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που απορριφθεί η εν λόγω συναλλαγή από την αρμόδια Τράπεζα ή το σχετικό δίκτυο, τότε η αγορά δεν πραγματοποιείται. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών.  

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την κάρτα σας και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και αν παραγγέλνετε για λογαριασμό εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση η κάρτα θα πρέπει να είναι εταιρική και το όνομα του παραλαβόντος να αναγράφεται στην κάρτα. Κατά την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας, η συμφωνία αγοράς πραγματοποιείται αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά της πληρωμής σας. 

 

Πληρωμή μέσω PayPal 

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.attrattivo.com συνεργάζεται με τo PayPal. Η πληρωμή με PayPal είναι μία απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής για τους πελάτες μας. Η εταιρεία A.X.F A.E. δεν θα έχει ποτέ γνώση των πληροφοριών του λογαριασμού σας. Για την πληρωμή της παραγγελίας, σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα του PayPal χωρίς να έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και δεδομένα λογαριασμού σας.  

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε μέσω PayPal θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και αν παραγγέλνετε για λογαριασμό εταιρείας.  

Κατά την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας, η συμφωνία αγοράς πραγματοποιείται αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά της πληρωμής σας. 

 

Αντικαταβολή


Η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιείται κατά την παράδοση του/των προϊόντος/ων. Το κόστος της υπηρεσίας Αντικαταβολής είναι :

  • για αγορές κάτω των 60€, χρέωση 2€
  • για αγορές από 60€ και άνω, Δωρεάν

Klarna

Αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα!

Πλήρωσε για την αγορά σου σε 3 άτοκες πληρωμές, ώστε να κατανείμεις το κόστος της αγοράς σας σε βάθος χρόνου. Η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και οι υπόλοιπες 2 πληρωμές λαμβάνονται αυτόματα κάθε 30 ημέρες από τον τραπεζικό λογαριασμό, την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα της επιλογής σου.

 

13. Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων 

 

Με το που καταχωρηθεί επιτυχώς η παραγγελία σας, σας εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και λαμβάνετε email επιβεβαίωσης με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.  

Οι παραδόσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας courier. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η παροχή της Υπηρεσίας συναινείτε στη γνωστοποίηση των απαραίτητων στοιχείων σας προς την ως άνω εταιρεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο), ώστε να ολοκληρωθεί η παράδοση. 

Η διανομή των προϊόντων γίνεται από τις 9:00 μέχρι τις 18:00 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μόλις η παραγγελία φτάσει στη διεύθυνση παραλαβής, θα σας ζητηθεί υπογραφή προκειμένου να παραδοθεί.  

Αν η παραγγελία σας φτάσει στον προορισμό της και δεν υπάρχει άτομο να την παραλάβει, τότε η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς θα κάνει άλλες δυο προσπάθειες, τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, αφήνοντάς μια ειδοποίηση για να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εκπρόσωπό τους. Το χρονικό περιθώριο για να επικοινωνήσετε μαζί τους και να καθορίσετε την εκ νέου αποστολή του προϊόντος σε εσάς είναι 3 εργάσιμες ημέρες. Μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος η παραγγελία επιστρέφεται αυτόματα στις αποθήκες μας. Όταν η παραγγελία σας επιστραφεί σε εμάς, και έχει εξοφληθεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις εναλλακτικές που σας προσφέρουμε. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν κατά την παραγγελία δεν είναι σωστά, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη παράδοση. 

 

14. Καθυστέρηση παραγγελίας 

 

Η παραγγελία σας μπορεί να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:  

Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί στην αποθήκη μας: σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό.  

Το προϊόν που παραγγείλατε έχει καταργηθεί και δεν είναι πια διαθέσιμο: στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας δώσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις.  

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας. 

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα. 

 

15. Νόμισμα συναλλαγής 

 

Τα αναγραφόμενα νομίσματα είναι πληροφοριακά και όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε Ευρώ (€). 

 

16. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών 

 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) την οποία μπορείτε να δείτε εδώ: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  

 

17. Κώδικα Δεοντολογίας 

 

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος "Κώδικα Δεοντολογίας" τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.greekecommerce.gr/vivliothiki/kodikas-deontologias/